Ubytovací řád

Ubytovací řád – Ubytování v soukromí Opolany

vydaný provozovatelem

Provozovatel Dorota Bubiková
Provozna : Opolany 49, Libice nad Cidlinou
Telefon : +420 776 218 950
Email : ubytovani.opolany@email.cz

www.ubytovaniopolany.cz

jako Všeobecné podmínky smlouvy o ubytování dle § 2326 a násl. Občanského zákoníku:

 

Podmínky uzavření smlouvy o ubytování

Zápisem ubytovaného (dále jen host) na Kartě hosta je mezi hostem a provozovatelem Dorotou Bubikovou (dále jen provozovatel) uzavřena smlouva o ubytování podle § 2326 a násl. Občanského zákoníku a to za podmínek uvedených níže a ve smlouvě o ubytování.

Ubytování je poskytováno úplatně, přičemž cena za ubytování je stanovena dle platného ceníku dohodou obou stran a potvrzována podpisem na Kartě hosta v Knize ubytovaných. Ubytováním se rozumí používání prostor jednoho či více pokojů ( dále jen prostory určené k ubytování ).

Cena za ubytování je splatná nejpozději při začátku pobytu, pokud nebylo dohodnuto jinak. Platba se provádí v hotovosti nebo předem na účet provozovatele. Platba fakturou je možná pouze po předchozí dohodě s provozovatelem.

 

Náhrada škody

V případě vzniku škody způsobené zaviněním hosta, je provozovatel oprávněn domáhat se náhrady za škodu rovnající se výši škody způsobené zaviněním hosta. Ceny jsou kalkulovány dle poškození a stavu.

Host je povinen uhradit případnou škodu vzniklou v prostorách určených k ubytování a to v plné výši, včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné ceny za ubytování po celou dobu, po kterou budou prostory určené k ubytování nebo části domu vyřazeny z provozu. Tuto povinnost má host i v případě, že škodu způsobí děti nebo jiné osoby ubytované s hostem.

 

Způsob objednání

Objednávku ubytování je možno provádět osobně, e-mailem, telefonicky nebo přímo online na www.ubytovaniopolany.cz

 

Ceny a platby ubytování

Cena za ubytování se stanovuje dle ceníku dostupného na našich internetových stránkách. Zahrnuje spotřebu vody a energií.

Při potvrzení objednávky vás požádáme o zaplacení zálohy.

Záloha za ubytování ve výši  40% z celkové částky pobytu, minimálně však 500 Kč,  se platí po předběžné objednávce ubytování a je nutné jí složit na č.ú. do 5 dnů po potvrzení objednávky.

Koncová cena za ubytování se platí v hotovosti při zahájení pobytu, případně převodem na náš bankovní účet kdykoliv před zahájením pobytu – peníze musí být do začátku pobytu připsány na náš účet.

Platba celkové částky je možná převodem na náš bankovní účet kdykoliv před zahájením pobytu.

V případě neuhrazení platby převodem, která je vyžádaná předem před pobytem /týká se hlavně firem/, službu nesprostředkujeme.

 

Práva a povinnosti hosta

Host má právo užívat prostory určené k ubytování a veškerá jeho vybavení v prostorách určených k ubytování v souladu s dodržováním zásad dobrého hospodaření. Při nástupu obdrží host klíče od ubytovacích prostor (vstupní dveře, pokoj, branka a dálkový ovládač od brány). Host je povinen předejít ztrátě těchto klíčů, zabezpečit je proti odcizení a vyvarovat se zapůjčení klíčů osobám, které nejsou v domě ubytovány. Při ztrátě, nebo jiném zneužití klíčů je host povinen zaplatit provozovateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč. Tím není dotčeno právo provozovatele domáhat se náhrady způsobené škody.

Host je povinen:

 • uhradit cenu za ubytování dle platného ceníku
 • řádně užívat prostory určené k ubytování, dodržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách určených k ubytování, před ukončením pobytu uvést do původního stavu vybavení kuchyně, řádně umýt nádobí a uložit na místa k tomu určená
 • zajistit dodržování čistoty v prostorách určených k ubytování
 • chránit vybavení a zařízení v prostorách určených k ubytování proti poškození
 • zajistit ochranu postelí, sedacích souprav před znečištěním dětmi, které nejsou dosud schopny udržovat osobní hygienu
 • seznámit se s Ubytovacím řádem a dodržovat jej
 • bez průtahů oznámit potřebu provedení oprav v prostorách určených k ubytování nebo na částech domu
 • bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host v prostorách způsobil
 • uzamykat při odchodu vchodové dveře do pokoje
 • v době od 22.00 hod do 7.00 hod se chovat tak, aby nerušil ostatní nadměrným hlukem
 • pokoj opustit do 10.00 hod v den odjezdu. Pozdní odjezd (nejpozději však ve 12.00 hod) musí host nahlásit den předem. Za pozdní odjezd se účtuje částka 200,-Kč za osobu
 • v případě zjištění požáru je host povinen ho okamžitě ohlásit na telefonní číslo 150 a ihned poté provozovateli objektu – tel: 776 218 950

Host nesmí bez souhlasu ubytovatele:

 • provádět podstatné změny v prostorách určených k ubytování (stěhovat nábytek, přemisťovat vybavení, apod.)
 • odnášet jakékoli vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování
 • používat v prostorách určených k ubytování vlastní spotřebiče vyjma osobních počítačů, bez předchozího oznámení provozovateli nebo přes jeho zákaz
 • přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě
 • přijímat návštěvy v prostorách určených k ubytování
 • uvádět adresu domu s prostory určenými k ubytování jako místo svého podnikání, trvalého bydlení

Host dále v prostorách určených k ubytování host nesmí:

 • nosit zbraň, střelivo a výbušniny nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití
 • držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem
 • kouřit ve všech vnitřních prostorách, manipulovat s otevřeným ohněm
 • konzumovat v nadměrné míře alkoholické nápoje
 • v bytě ani společných prostorách není dovoleno provádět zásahy do elektrické sítě, nebo jiné instalace

Povinnosti provozovatele

Provozovatel je povinen

 • odevzdat hostu prostory určené k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním
 • dbát na odstranění oznámených závad bez zbytečných průtahů
 • dbát na technický a hygienický stav v prostorách určených k ubytování

Ubytovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví ubytovaných. Zdraví ani život ubytovaných není ubytovatelem pojištěno.

Za bezpečnost a zdraví dětí odpovídají jejich rodiče, resp. jejich zákonní zástupci, kteří jsou s dětmi ubytovaní. Děti nesmí být nechány bez dozoru dospělé osoby na pokoji.

Vozidlo a cennosti hosta

Parkování vozidel hostů je umožněno na ulici přilehlé k ubytovacímu zařízení. Provozovatel neručí za případné škody či odcizení vozidla nebo věcí ve vozidle. Provozovatel doporučuje hostu, aby klenoty, peníze a jiné cennosti nenechával v prostorách určených k ubytování.

Je možnost parkovat přímo v areálu dle dohody.

 Průběžný úklid

Základní úklidové pomůcky jsou součástí prostor určených k ubytování. Během týdenního pobytu provozovatel úklid v prostorách určených k ubytování neprovádí. Při pobytu delším než 2 týdny se úklid provádí 1 x týdně na vyžádání a dle domluvy.
Popelnice na směsný odpad, plasty. papír a sklo se vyváží každé úterý dopoledne, jsou umístěny areálu ubytování.

Domácí zvířata

Návštěva a pobyt v prostorách určených k ubytování s domácími zvířaty je zakázána. Povoleno pouze po předchozí domluvě.
Při porušení bude účtována smluvní pokuta ve výši 2 000,- Kč.

Reklamace

Host má právo na reklamaci, jestliže ubytování nebylo poskytnuto v dohodnutém rozsahu nebo kvalitě. Připomínka nebo reklamace hosta musí být uplatněna ihned, aby mohla být odstraněna. Pokud by nebyla připomínka nebo závada nahlášená hostem odstraněna, je zapotřebí sepsat zápis a dohodu mezi oběma stranami.

Odstoupení od Smlouvy o ubytování

Host má právo odstoupit od Smlouvy o ubytování. Odstoupení od smlouvy se řídí stornovacími podmínkami viz.níže.

Provozovatel má právo od Smlouvy o ubytování odstoupit, jestliže host hrubě porušuje povinnosti stanovené touto smlouvou nebo v prostorách určených k ubytování hrubě porušuje dobré mravy.

Odstoupení od Smlouvy o ubytování musí být písemné a musí být odesláno nebo předáno druhé straně-dobropis.

Odstoupení od Smlouvy o ubytování nemá vliv na pohledávky z této smlouvy vzniklé.

V případě odstoupení od Smlouvy o ubytování si provozovatel vyhrazuje právo vyzvat hosta k opuštění prostor určených k ubytování.

Storno podmínky: Okamžik zrušení rezervace /v kalendářních dnech/

60 a více dní před plánovaným začátkem pobytu – Sazba storno poplatku ze zálohy 0%

59-30 dní před plánovaným začátkem pobytu – Sazba storno poplatku ze zálohy 50%

29-14 dní před plánovaným začátkem pobytu – Sazba storno poplatku ze zálohy 75%

13-1 dní/den  před plánovaným začátkem pobytu – Sazba storno poplatku ze zálohy 100%

Provozovatel nevyžaduje žádný stornovací poplatek v případě výskytu objektivních závažných příčin, které vedou k odstoupení od smlouvy o ubytování jako jsou úmrtí v rodině, hospitalizace, živelné katastrofy, havárie apod. Tyto skutečnosti musí host doložit příslušnými doklady nejpozději do 7 kalendářních dnů od výskytu objektivních závažných příčin písemně na výše uvedenou adresu provozovatele.

Pokud si host objedná služby v době kratší než 30 dní před počátkem poskytovaných služeb, stornovací podmínky se nemění.

Doklad totožnosti

Karta hosta obsahuje jméno a příjmení, bydliště, datum narození, číslo občanského průkazu, popřípadě cestovního pasu k zápisu do domovní knihy. K ověření těchto údajů je host povinen předložit doklad totožnosti.

U občanů s jiným občanstvím než ČR je nutná evidence dle požadavku Cizinecké policie, které jsou do 3 dnů po příjezdu hosta požadované informace elektronicky hlášeny.